نوشته‌ها

با نام خدا قراردادهایتان را ببندید

, ,

◽ تفکری که امروز در جهان اطراف ما حاکم شده اینست که هیچ رابطه ای بین خدا و پول وجود ندارد و دلیلش نیز در نظر بسیاری از عوام مردم شواهدیست که می بینند اعم از اینکه بسیاری از ثروتمندان جهان هیچ پایبندی به خدا ندارند.

◽ همین شواهد دلیلی می شود بر اینکه بسیاری از تاجران و تولیدکنندگان و نیز عوام مردم در کسب و کارهای خود یاد خدا را فراموش می کنند در حالیکه امر شده بودند که به یاد داشته باشند.

◽ اما وقتی در زندگی همان ثروتمندان هم دقیق می شویم می بینیم در خلوت های خود سپاسگزارند حال بر زبان می آورند و یا حتی بر زبان نمی آورند هرچند تعداد این دسته اندک است.
و یا بسیاری از آن ها هرچند یاد خدا نمی کنند اما سفره دار و مردم دارند و از روزی که به آن ها داده شده به دیگران نصیبی می دهند.
و در غیر این ها وبالیست بر دوششان که آن ها را غرق نعمت می کند تا از دهنده نعمت غافل شوند.

◽ در آموزه های دینی اسلام، مسیحیت، یهود و تمام ادیان آسمانی و نیز بسیاری از ادیان غیرآسمانی، هر کاری که با نام خدا آغاز نشود ناقص است و ممکن است از نظر ظاهری نفع و سودهایی داشته باشد اما در پس و پشت آن وبال و نکبتی نهفته است.

◽ توصیه ما به شما اینست که هر زمان به عقد قرارداد در تجارت ها و کسب و کارهای خود رسیدید با نام خدا آغاز کنید.
ممکن است عده ای از کاربران ما، پذیرش و اثبات چرایی این موضوع و پیشنهاد ما در نظرشان ثقیل جلوه کند اما فقط کافیست یکبار و یا چند باری امتحان کنند.
اگر صادقانه با نام خدا شروع کردید و امور قراردادتان را به خدا سپردید و ضرر کردید می توانید دست از این کار بردارید اما اگر نفع بردید این امر را سرلوحه تمام قراردادهایتان قرار دهید.

◽ بردن نام خدا در آغاز هر قرارداد و کسب درآمدی، اقرار به یگانگی خدا و نیز سپاسگزاری از نعمت و ثروتیست که او به شما عنایت فرموده است و خداوند هرگز سپاسگزاران از درگاهش و اقرار کننده های به نعمتش را خوار و ذلیل نمی گرداند و آن کس که روزی خدا را بخورد و اقرار به لطف او نداشته باشد نباید خودش را از کم شدن نعمت هایی که به او رسیده ایمن بداند.

◽ از اینرو پیامبر اسلام که درود خدا بر او و خاندان مطهرش باد می فرمایند: هر گاه شروع نعمتی از جانب خدا به سمتتان رسید سرازیر شدن انتهای آن را با کمی سپاسگزاری، از خود دور نکنید.