نوشته‌ها

انگیزه تلاش اقتصادی و دلیل بی انگیزگی

,

انگیزه تلاش اقتصادی، برای کوشش بیشتر و رسیدن به موفقیت در اقتصاد، یک اصل مهم و بدیهی ست.
مهمترین دلیلی که باعث می شود ما تلاش نکنیم اینست که نتیجه نگرفته ایم.
وقتی انسان نتیجه نگیرد تلاش نمی کند.
وقتی تلاش هم نکند باز هم نتیجه نمی گیرد.
و این یک دور باطلی است که بسیاری از مردم در آن گیر کرده اند.
چون اکثر کارها و مشاغل می بایست ۱ سال تلاش خرجش شود تا نتیجه بدهد و قبل از آن نتیجه نمی دهد.
شخص قبل از یک سال نتیجه نمی بیند و تلاشش را قطع می کند.
تلاشش را هم که قطع می کند یقینا نتیجه ای نمی بیند.
اینست که موجب می شود انگیزه تلاش اقتصادی به صفر برسد.

پس اگر کسی واقعا می خواهد نتیجه بگیرد باید به تلاشش چاشنی صبر و استقامت را بیفزاید تا حاصلی ببیند.
هیچ درختی یک روزه میوه نمی دهد.

نکته ای جالب در مورد تلاش را که علیرغم سادگی، افراد کمتر به آن توجه می کنند در لینک زیر ببینید
تلاش های اقتصادی ام نتیجه نمی دهد و مرا بی انگیزه کرده است

تلاش های اقتصادی ام نتیجه نمی دهد و مرا بی انگیزه کرده است.

, ,

باور عموم مردم است که یکی از مهمترین دلیلی که موجب موفق شدن انسان ها می شود تلاش است.
و این یک باور غلط است.

فرض کنیم شما مقصدی دارید برای حرکت تان.
مثلا می خواهید از نقطه ای که هستید به آلمان بروید.
آیا هر گونه که تلاش کنید و حرکت کنید به آلمان می رسید؟
اگر از ایران به سمت شرق و شمال و جنوب بروید به آلمان می رسید هر چند زیاد تلاش کنید؟
راننده عادی روزی ۱۲ ساعت رانندگی می کند.
شما روزی ۲۰ ساعت رانندگی کنید اما به سمت شرق.
آیا به آلمان می رسید؟
آیا به هدفتان می رسید؟

نمی رسید.
نکته ای هست بسیار مهمتر از تلاش.
بسیار مهمتر از هوش.
بسیار مهمتر از آی کیو و ای کیو و هزاران شاخصی که مطرح می کنند.

و آن هم مسیر است.
جهت است.
راه است.

شما مسیر حرکت تان درست باشد.
تلاش تان کم باشد.
آخر به مقصد می رسید.

مسیرتان غلط باشد.
باهوش باشید.
پرتلاش باشید.
قوی باشید.
و هر شاخصه مثبتی در شما باشد باز هم به مقصد نمی رسید.

▪ مسیرهایتان را درست کنید.
در هر زمینه ای نکته اساسی همین است.

در اقتصاد هم چیزی جز این نیست.
اینکه خیلی ها تلاش می کنند و به نتیجه نمی رسند دلیلش اینست که راه را غلط برگزیدند.
کسی که در راه غلطی می رود کجا به نتیجه می رسد؟
و بیچارگی آنجاست که چون به نتیجه نمی رسد می گوید تلاش کردن فایده ندارد.
ندیدید خیلی ها را که چون جواب نمی گیرند می گویند ثروتمند شدن شانس می خواهد؟
می گویند به تلاش کردن نیست.
به هوش نیست.
به فکر نیست.
به شانس است.

این ها یک چیز را متوجه نشده اند.
متوجه نشده اند که راه تلاششان غلط بوده است.
آب را در هاون کوبیده اند.

اگر می فهمیدند که راهشان باید اصلاح شود آن وقت تلاش هایشان ثمر می داد.
و هم از تلاش ناامید نمی شدند.
و هم نقش هوش و فکر را در می یافتند.
اما چون مسیرشان غلط است به هیچ نتیجه ای نمی رسند هر چند شب و روز با بهترین هوش ها و تلاش ها کار کنند.

عزیزان
▪ اگر می خواهید اقتصادتان قوی شود شب و روز مثل حیوانات کار نکنید.
ساعت هایی مثل حقیقت انسانی تان فکر کنید.
فکر کنید تا راه درست را از غلط بشناسید.
وقتی راه درست را شناختید آن وقت می بینید تلاش های کم شما هم جواب خواهد داد.
خوشا به حال کسانی که قوه عقلشان را به کار گرفتند و راه های درست را از غلط شناختند و خود را در مسیرهای درست به حرکت انداختند.
و بدا به حال کسانی که سال ها زحمت کشیدند و تلاش کردند اما تلاش هایشان جز در تاریکی نبود و نهایتا هم ثمری از تلاش هایشان نخواهند دید.